نظرسنجی درباره سایت

نحوه نظارت مدرسه و امور آموزشی

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

نحوه نظارت و اداره امور اجرایی

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

پاسخگو بودن به اولیاء دانش آموزان در امور مربوط به دانش آموز؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اطلاع رسانی سریع و مناسب به اولیاء دانش آموزان
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

نحوه برخورد و رفتار معلمان با دانش آموزان
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

برقراری محیطی آرام و صمیمی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

رعایت اعتدال در ارائه تکالیف درسی بهداشت دانش آموزان
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

توجه به بهداشت و نظافت دانش آموزان
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

نحوه تعامل اولیاء با مدرسه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف