درس پژوهی: الگویی برای توانمند سازی معلمان

دومین نشست استانی درس پژوهی در گلستان فروغ
به گزارش مسئول فضای مجازی، دومین نشست استانی درس پژوهی با حضور معاون مقطع آموزش ابتدایی، کارشناس گروه های آموزش ابتدایی، مدیران و رابطین درس پژوهی در روز چهارشنبه از ساعت 9:30 الی 12 صبح در محل آزمایشگاه گلستان فروغ برگزار گردید.
 در ابتدای این جلسه خانم میری با بیان اهداف و فلسفه درس پژوهی در مدارس بر لزوم توجه جدی مدیران مدارس به موضوع درس پژوهی تاکید کرد و به بحث در خصوص چشم انداز، اهداف، رویکردها و فرایند درس پژوهی پرداخت. در ادامه گروه درس پژوهی گلستان فروغ به اجرای طرح و ارائه توضیحات پیرامون آن پرداختند که اجرای موفق و پر فایده این طرح مورد توجه و استقبال مسئولین قرار گرفت.
درس پژوهی الگویی برای بهسازی توانایی حرفه ای معلمان و روشی برای تولید دانش حرفه ای در مدرسه است که به معلمان فرصت می دهد روابط خود را با یکدیگر بهبود بخشند و به همکاری با همکاران و پژوهشگران آموزشی برای حمایت نظام مند از تفکر انتقادی ،بازبینی و باز اندیشی اندیشه و عمل آموزشی تشویق شوند.
   1397/12/26 13:05