ارتقای فرهنگ شهروندی به منظور تفکیک زباله از مبدا

 
آموزش تفکیک پسماند و بازیافت زباله


روز یکشنبه 24 دی ماه برنامه آموزشی و فرهنگی با موضوع کاهش تولید پسماند و تفکیک زباله برای گلهای پایه چهارم به صورت کلاسی اجرا شد.
کارشناس بازیافت واحد آموزش شهروندی شهرداری ناحیه 4 ، هدف از این برنامه آموزشی را استفاده از ظرفیت های یادگیری دانش آموزان و اثرگذاری آنها بر روی والدین در راستای نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست بیان کرد.
در پایان این جلسه آموزشی بسته های هدیه و بروشور های آموزشی شهرداری در میان دانش آموزان توزیع شد.
   1396/11/8 11:24